Συνεχίζονται τα έργα οδοποιΐας στις γειτονιές της πόλης