Οι προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού για τις Ορεινές Περιοχές