Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου περί µη επιβολής Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) στις εκτάσεις βοσκοτόπων των ∆ήµων της Χώρας.